Tìm hiểu: Các vấn đề cơ bản của triết học Mac – Lenin


Triết học là gì?


Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới; về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy.


Triết học Mac –  Lenin


Triết học Mác – Lênin là khoa học về những quy luật phổ biến chung nhất của sự vận động, phát triển của tự nhiên, XH & tư duy con người; trang bị cho con người thế giới quan duy vật biện chứng & phương pháp biện chứng duy vật đúng đắn để nhận thức & cải tạo thế giới.


Vấn đề cơ bản của triết học mac – Lenin


Vấn đề cơ bản của thế giới quan là mối quan hệ giữa tư duy với tồn tại, đó cũng là vấn đề cơ bản của triết học – môn học về thế giới quan.

Theo Ph.Ăngghen: “Vấn đề cơ bản của triết học nhất là triết học hiện đại là vấn đề quan hệ giữa tư duy & tồn tại”

Sở dĩ mối quan hệ giữa tư duy & tồn tại trở thành vấn đề cơ bản của triết học vì các trường phái triết học dù theo lập trường nào, phương pháp xem xét ra sao cuối cùng cũng quay lại đối với vấn đề vật chất – ý thức.

Tuy nhiên, theo V.I.Lênin không nên cường điệu hoá, khuyếch đại quá đáng sự đối lập đó, bởi vì theo V.I.Lênin sự đối lập giữa vật chất & ý thức vừa có tính tuyệt đối vừa có tính tương đối.


Vấn đề cơ bản của triết học gồm có hai mặt:


– Mặt thứ nhất là giải quyết mối quan hệ giữa vật chất & ý thức

cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào. Từ đó mà chia thành chủ nghĩa duy vật & chủ nghĩa duy tâm. Đối với chủ nghĩa duy tâm (cả khách quan & chủ quan) trong triết học cần lưu ý:  

+ Chủ nghĩa duy tâm về cơ bản là một thứ triết học sai lầm, song không phải vì thế mà có thái độ phỉ báng đối với chủ nghĩa duy tâm & các nhà triết học duy tâm. trong thực tế, có nhiều nhà duy tâm rất thiên tài (như Hêghen chẳng hạn).

+ Nguồn gốc dẫn đến sai lầm của chủ nghĩa duy tâm: Nguồn gốc nhận thức – thổi phồng, cường điệu mặt tinh thần; Nguồn gốc XH  – là bạn đồng hành (lý luận) với tôn giáo, đại diện cho hệ tư tưởng của giai cấp thống trị phản động.


– Mặt thứ hai của vấn đề cơ bản của triết học:

xác định xem ý thức con người có khả năng phản ánh & phản ánh đầy đủ thế giới khách quan hay không?

Từ đó mà hình thành nên các học thuyết khả tri & bất khả tri (không thể biết).

Bản chất triết học của thuyết không thể biết là phủ nhận mặt thứ hai của vấn đề cơ bản của triết học.

Về mặt nhận thức, thuyết không thể biết đã đầu cơ vào bản tính biện chứng của quá trình nhận thức của con người, tách rời biện chứng chủ quan với biện chứng khách quan, cường điệu sự hoài nghi vốn là yếu tố cần thiết để chống chủ nghĩa giáo điều, bảo thủ trong nhận thức.

Về mặt XH, học thuyết này thường phản ánh tâm trạng bi quan của những lực lượng XH đã lỗi thời & trở thành lực kìm hãm năng lực sáng tạo trong nhận thức cũng như trong hoạt động thực tiễn của con người.


Kết luận:


vấn đề cơ bản của thế giới quan thực chất cũng là vấn đề cơ bản của triết học.

Một thế giới quan đúng đắn, phải xuất phát từ lập trường duy vật biện chứng.

Còn nếu sa vào chủ nghĩa duy tâm, tôn giáo hoặc thuyết không thể biết thì thế giới quan đó về bản chất là một thế giới quan sai lầm, ít có giá trị chỉ đạo trong hoạt động thực tiễn.

“Đề cương ôn triết học trong lúc mình đang đi học”

Sưu tầm & Chia sẻ kiến thức

Mọi người tham khảo & đóng góp ý kiến bổ sung nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.