Mặt chất của giá trị hàng hóa

Giá trị là hao phí L.động của con người kết tinh trong hàng hóa. Vì vậy, chất của giá trị hàng hóa là L.động kết tinh trong hàng hóa. Điều đó có nghĩa là:

Chất của giá trị là L.động của con người kết tinh thì bất cứ vật gì không phải là sản phẩm của L.động đều không có giá trị. Như không khí rất có ích cho con người nhưng không phải là sản phẩm của L.động nên không có giá trị. Quả dại, nước suối là sản phẩm của thiên nhiên, người ta dùng nó không phải trả giá cả nào nên cũng không có giá trị.

Không phải bất cứ L.động nào của con người cũng là chất của giá trị, mà chỉ có L.động của con người sản xuất hàng hóa mới là chất của giá trị. Trong công xã nguyên thuỷ, người ta cũng L.động sản xuất ra sản phẩm, nhưng L.động đó không phải là chất của giá trị vì sản phẩm bây giờ không coi như hàng hóa để bán. Không phải thứ L.động nào của con người sản xuất hàng hóa cũng là chất của giá trị, cũng đều tạo ra giá trị. Chẳng hạn một người thợ thủ công nếu làm ra một sản phẩm không dùng được, sản phẩm hỏng thì L.động của họ là vô ích, không có giá trị.

Nếu giá trị sử dụng thuộc tính tự nhiên của hàng hóa thì giá trị là thuộc tính xã hội của hàng hóa. Ta không nhìn thấy, không sờ thấy giá trị của hàng hóa, nó chỉ biểu hiện khi thông qua liên hệ xã hội, thông qua giá trị trao đổi.

Giá trị biểu hiện quan hệ sản xuất của người sản xuất hàng hóa, nghĩa là giá trị chỉ sinh ra và tồn tại trên cơ sở của quan hệ hàng hóa. Nếu không có sự trao đổi hàng hóa thì không có giá trị.

Lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa

Lượng giá trị hàng hóa. Nếu chất của giá trị hàng hóa là L.động xã hội kết tinh trong hàng hóa, thì lượng giá trị hàng hóa là số lượng L.động xã hội hao phí để sản xuất hàng hóa. Lượng giá trị hàng hóa được đo bằng thời gian L.động. Lượng giá trị lớn hay nhỏ không phải do thời gian L.động của người L.động cá biệt quyết định mà do thời gian L.động xã hội cần thiết quyết định. Thời gian L.động xã hội cần thiết là thời gian cần thiết để sản xuất một hàng hóa trong điều kiện sản xuất bình thường của xã hội với trình độ kỹ thuật trung bình, trình độ khéo léo trung bình và cường độ L.động trung bình. Thông thường thời gian L.động xã hội cần thiết gần sát với thời gian L.động cá biệt của người sản xuất hàng hóa nào chiếm đại bộ phận hàng hóa đó trên thị trường.

Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa

Năng suất L.động ảnh hưởng đến giá trị hàng hóa. Năng suất L.động được đo bằng số lượng sản phẩm tạo ra trong một đơn vị thời gian hoặc số lượng thời gian để sản xuất một đơn vị sản phẩm. Giá trị hàng hóa thay đổi tỷ lệ nghịch với năng suất L.động, còn năng suất L.động lại phụ thuộc vào các yếu tố: Trình độ kỹ thuật của người L.động, mức trang bị kỹ thuật cho người L.động, phương pháp tổ chức L.động và các điều kiện L.động.

Cần phân biệt tăng năng suất L.động với tăng cường độ L.động. Tăng năng suất L.động, số lượng sản phẩm tăng lên, nhưng tổng giá trị của sản phẩm không đổi, còn giá trị một sản phẩm giảm xuống. Tăng cường L.động, số lượng sản phẩm tăng lên và tổng giá trị sản phẩm cũng tăng lên nhưng giá trị một sản phẩm không đổi.

L.động của người sản xuất hàng hóa có trình độ thành thạo khác nhau. Nó được chia thành hai loại: L.động giản đơn và L.động phức tạp. L.động giản đơn là không phải qua đào tạo huấn luyện, L.động phức tạp là L.động phải trải qua đào tạo, huấn luyện. Trong cùng một đơn vị thời gian, L.động phức tạp tạo ra nhiều giá trị hơn L.động giản đơn.

Trong quá trình trao đổi hàng hóa, mọi L.động phức tạp đều được quy thành bội số L.động giản đơn trung bình một cách tự phát trên thị trường

Sưu tầm & Chia sẻ kiến thức

Mọi người tham khảo & đóng góp ý kiến bổ sung nha!

By Việt Hoàng Hữu

🏰 12 - Lạng Sơn ♏ 1995 ☎ 0869-796-967 🇻🇳

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *