Tham khảo: Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc

“Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc”


C/mạng là sự nghiệp của dân chúng bị áp bức


Từ 1924, Người cho rằng: “Để có cơ thắng lợi, một cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Đông Dương: Phải có tính chất một cuộc khởi nghĩa quần chúng chứ không phải một cuộc nổi loạn.

Cuộc khởi nghĩa phải được chuẩn bị trong quần chúng…”.

Người phê phán việc lấy ám sát cá nhân và bạo động non làm phương thức hành động.

Người khẳng định: c/mạng giải phóng dân tộc “là sự nghiệp của cả dân chúng chứ không phải việc của một hai người”.

Trong CMT8 cũng như trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, HCM luôn lấy nhân dân làm nguồn sức mạnh.

Người nói: “Đối với tôi câu trả lời đã rõ ràng: trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập”.

HCM luôn đánh giá rất cao vai trò của quần chúng nhân dân, coi sức mạnh vĩ đại và năng lực sáng tạo vô tận của quần chúng nhân dân là then chốt bảo đảm thắng lợi.


Lực lượng lương của c/mạng giải phóng dân tộc


Dưới chế độ cai trị của thực dân Pháp, trừ bọn tay sai bán nước, tất cả mọi giai tầng ở Việt Nam đều có khả năng tham gia c/mạng giải phóng dân tộc.

HCM phân tích: “… dân tộc c/mạng thì chưa phân giai cấp, nghĩa là sĩ, nông, công, thương đều nhất trí chống lại cường quyền”.

Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, Người khẳng định lực lượng c/mạng là bao gồm cả dân tộc.

Trong phạm vi của cuộc c/mạng giải phóng dân tộc mà đối tượng cần đánh đổ trước hết là bọn đế quốc và đại địa chủ phong kiến tay sai, HCM chủ trương tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân Việt Nam đang bị làm nô lệ trong một mặt trận dân tộc thống nhất nhằm huy động sức mạnh toàn dân. Sách lược vắn tắt chỉ rõ “Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, Thanh niên, Tân Việt,.. để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp.

kien thuc thiet hoc - ALy

Còn với bọn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản An Nam mà chưa rõ mặt phản c/mạng thì phải lợi dụng, chí ít là làm cho họ đứng trung lập.

Bộ phận nào ra mặt phản c/mạng (như Đảng Lập hiến) thì cần phải đánh đổ”.

Trong lực lượng toàn dân tộc, Người luôn nhắc nhở không được quên cốt lõi của nó là công – nông.

Phải nhớ: “Công nông là gốc cách mệnh, học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ cũng bị tư sản áp bức, song không cực khổ bằng công nông, ba hạng ấy chỉ là bầu bạn của cách mệnh, của công nông thôi”, và phải thực hiện theo đúng nguyên tắc: “Trong khi liên lạc với các giai cấp, phải rất cẩn thận, không khi nào nhượng một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào đường thoả hiệp”.

HCM chưa bao giờ vì vấn đề dân tộc mà quên đi hoặc coi nhẹ vấn đề giai cấp, ngược lại, Người luôn tìm thấy mối quan hệ khăng khít giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.

Tuy nhiên, để có thể tập hợp lực lượng thì phải đoàn kết tất cả những người Việt Nam yêu nước để cùng đánh đổ kẻ thù chung của cả dân tộc, trong đó bộ phận trung tâm là công nhân, nông dân và khối liên minh công – nông do giai cấp công nhân lãnh đạo.


“Đề cương ôn thi khi học triết của mình”

Sưu tầm & Chia sẻ kiến thức

Mọi người tham khảo & đóng góp ý kiến bổ sung nha!

Trả lời