Tham khảo: Phân tích các hình thức & vai trò của cách mạng xã hội

C/mạng xã hội

Khái niệm:

dùng để chỉ sự biến đổi có tính bước ngoặt và căn bản về chất trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; là bước nhảy trong sự phát triển của xã hội.

Kết quả của C/mạng xã hội:

là sự thay thế một hình thái kinh tế-xã hội này bằng một hình thái kinh tế-xã hội khác cao hơn, tiến bộ hơn.

Nguyên nhân:

từ sự phát triển khách quan của lực lượng sản xuất, con người tất yếu phải xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ đã trở thành xiềng xích của lực lượng sản xuất và thay thế bằng một kiểu quan hệ sản xuất mới, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất đã thay đổi và mở đường cho lực lượng sản xuất đó phát triển.

Việc xoá bỏ quan hệ sản xuất cũ, thay thế bằng quan hệ sản xuất mới đồng nghĩa với sự diệt vong của phương thức sản xuất cũ, đã lỗi thời và sự ra đời của phương thức sản xuất mới, phù hợp với lực lượng sản xuất mới.

Phương thức sản xuất mới ra đời kéo theo sự thay đổi của các yếu tố của kiến trúc thượng tầng, trong đó có nhà nước.

Bởi vậy, C/mạng xã hội là bước phát triển nhảy vọt căn bản không những chỉ của phương thức sản xuất mà còn của toàn bộ các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Hình thức và phương pháp C/mạng.

C/mạng diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau như đấu tranh giai cấp dẫn tới thay đổi chế độ chính trị; nội chiến C/mạng; C/mạng dân tộc dân chủ nhân dân v.v.

C/mạng có nhiều phương pháp, nhưng bạo lực C/mạng (bạo lực chính trị, bạo lực vũ trang) vẫn là phương pháp C/mạng phổ biến và tất yếu của C/mạng xã hội.

Trong khi khẳng định bạo lực C/mạng, lý luận mácxít không phủ nhận khả năng đưa C/mạng xã hội tiến lên bằng phương pháp hoà bình; kể cả việc sử dụng con đường nghị trường; song thắng lợi của nó chỉ được đảm bảo khi có sức mạnh của phong trào quần chúng.

Xu thế từ đối đầu chuyển sang đối thoại không bác bỏ quan điểm mácxít về bạo lực.

Xu thế đó được tạo ra bởi chính sự lớn mạnh của các phong trào vì hòa bình; bởi tương quan giữa lực lượng C/mạng và phản C/mạng đã thay đổi.

Vai trò của C/mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp.

Chỉ có C/mạng xã hội mới thay thế được quan hệ sản xuất đã lỗi thời bằng quan hệ sản xuất tiến bộ hơn thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển và do vậy thay thế hình thái kinh tế-xã hội cũ bằng hình thái kinh tế-xã hội mới, cao hơn, tiến bộ hơn.

Trong C/mạng xã hội, năng lực sáng tạo của quần chúng nhân dân được phát huy cao độ, trở thành đầu tàu của lịch sử.

Tính chất của một cuộc C/mạng xã hội được xác định bởi nhiệm vụ giải quyết mâu thuẫn kinh tế và mâu thuẫn xã hội tương ứng; nó quy định lực lượng và động lực của cuộc C/mạng đó.

Lực lượng của C/mạng xã hội là giai cấp và những giai cấp, các tầng lớp nhân dân có lợi ích gắn bó với cuộc C/mạng xã hội đó; là những điều kiện lịch sử cụ thể mà trong đó C/mạng xã hội nổ ra.

Lực lượng lãnh đạo C/mạng xã hội thuộc về giai cấp đứng ở vị trí trung tâm của thời đại, đại biểu cho phương thức sản xuất mới.

Động lực của C/mạng xã hội là giai cấp có lợi ích cơ bản gắn liền với mục tiêu của cuộc C/mạng xã hội.

Các cuộc C/mạng xã hội trong lịch sử xã hội loài người.

Lịch sử nhân loại đã trải qua bốn cuộc C/mạng xã hội đưa nhân loại trải qua năm phương thức sản xuất nối tiếp nhau, từ nguyên thủy lên chiếm hữu nô lệ, từ nô lệ lên phong kiến, từ phong kiến lên tư sản và từ tư sản lên chủ nghĩa xã hội- giai đoạn đầu của hình thái kinh tế cộng sản chủ nghĩa.

C/mạng của giai cấp vô sản là một kiểu C/mạng xã hội mới về chất.

Nếu như tất cả các cuộc C/mạng xã hội trước đó chỉ là sự thay thế các hình thức khác nhau của chế độ chiếm hữu tư nhân, thay thế các hình thức khác nhau của chế độ người bóc lột người, thì C/mạng xã hội của giai cấp vô sản có mục tiêu là xây dựng một xã hội mới không có người bóc lột người, không giai cấp.

Sưu tầm & Chia sẻ kiến thức

Mọi người tham khảo & đóng góp ý kiến bổ sung nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.