Tham khảo: Phân tích mặt chất, lượng của giá trị hàng hoá & các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá

Mặt chất của giá trị hàng hóa Giá trị là hao phí L.động của con người kết tinh trong hàng hóa. Vì vậy, chất của giá trị hàng hóa là L.động…