Tìm hiểu: Các giai đoạn hình thành & phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Có 5 giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ chí  Minh:


Giai đoạn 1: Từ năm 1890-1911:


Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng.

Bác tiếp thu truyền thống dân tộc, hấp thụ vốn văn hoá Quốc học và Hán học, tiếp xúc với văn hoá phương Tây, chứng kiến cuộc sống khổ cực của đồng bào.

Bác nảy ý định đi tìm đường cứu nước, sang phương Tây tìm hiểu xem thế giới làm gì rồi trở về giúp đồng bào mình


Giai đoạn 2:Từ năm 1911-1920:


Thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước giải phóng dân tộc. 

Năm 1911, Bác sang Pháp, sau đó sang Anh, Mỹ. Năm 1913, Người từ Mỹ quay lại Anh tham gia công đoàn thuỷ thủ Anh. Năm 1917, Người từ Anh lại sang Pháp vào lúc nổ ra cách mạng Tháng Mười Nga, Pa-ri sôi động tìm hiểu cách mạng tháng Mười.

Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc ra  nhập Đảng xã hội Pháp. Tháng 8/1919, Bác gửi bản yêu sách của nhân dân An-nam đến hội nghị Véc-xay.

Đại hội XVIII Đảng xã hội Pháp thảo luận vấn đề gia nhập Quốc tế III, ngày 30/12/1920 HCM biểu quyết tán thành Đảng cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản.

Giai đoạn này đánh dấu sự phát triển vượt bậc thế giới quan của HCM từ giác ngộ chủ nghĩa dân tộc đến giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin, từ chiến sĩ chống thực dân trở thành chiến sĩ cộng sản Việt Nam


Giai đoạn 3:Từ năm 1921-1930:


Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng HCM về con đường cách mạng Việt Nam: vừa khoa học vừa thực tiễn.

HCM đã hoạt động thực tiễn và lý luận phong phú trên địa bàn Pháp như: tích cực hoạt động trong ban nghiên cứu thuộc địa của Đảng xã hội Pháp, xuất bản tờ Le Paria nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam (từ 1921-1923).

Năm 1923-1924, tại Liên-Xô, dự đại hội Quốc tế Nông dân, dự đại hội V Quốc tế cộng sản.

Năm 1924, Bác về Quảng Châu, tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng, mở lớp huấn luyện cán bộ.

Năm 1925, tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản tại Pa-ri.

Năm 1927, Bác xuất bản tác phẩm “Đường Kách Mệnh”.

Tháng 2/1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị hợp nhất và thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Người trực tiếp thảo văn kiện “Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng”.

Ngày 3/2/1930, HCM trở thành nhà tư tưởng theo đúng nghĩa. Tư tưởng HCM về cách mạng Việt Nam được hình thành cơ bản.

Có thể tóm tắt nội dung chính của những quan điểm lớn, độc đáo, sáng tạo của HCM về con đường cách mạng Việt Nam như sau:

– Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải đi theo con đường cách mạng vô sản.

– Cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có quan hệ mật thiết với nhau.

– Cách mạng thuộc địa trước hết là một cuộc “dân tộc cách mạng”, đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành lại độc lập, tự do.

– Giải phóng dân tộc là việc chung của cả dân chúng; phải tập hợp lực lượng dân tộc thành một sức mạnh to lớn chống đế quốc và tay sai.

– Phải đoàn kết và liên minh với các lực lượng cách mạng quốc tế.

– Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, phải đoàn kết dân tộc, phải tổ chức quần chúng, lãnh đạo và tổ chức đấu tranh bằng hình thức và khẩu hiệu thích hợp.

– Cách mạng trước hết phải có đảng lãnh đạo, vận động và tổ chức quần chúng đấu tranh. Đảng có vững cách mạng mới thành công…

Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng cách mạng của HCM trong những năm 20 của thế kỷ XXđược truyền bá vào Việt Nam, làm cho phong trào dân tộc và giai cấp ở nước ta là phong trào tự giác.


Giai đoạn 4:Từ năm 1930-1945:


Thời kỳ thử thách, kiên trì giữ vững quan điểm, nêu cao tư tưởng độc lập, tự do và quyền dân tộc cơ bản.

Đây là thời kỳ thắng lợi của tư tưởng HCM cả về phương diện lý luận và phương diện thực tiễn. Khẳng định quan điểm của HCM về con đường cách mạng Việt Nam là đúng đắn.

Thời kỳ này HCM và Quốc tế cộng sản mâu thuẫn trong nhận thức về liên minh các lực lượng cách mạng, HCM đã giữ vững quan điểm cách mạng của mình, vượt qua khuynh hướng “tả” của Quốc tế cộng sản, lãnh đạo cách mạng Việt Nam thắng lợi.

Điều này phản ánh quy luật của cách mạng Việt Nam, giá trị và sức sống của tư tưởng HCM.


Giai đoạn 5:Từ năm 1945-1969


Thời kỳ phát triển mới về tư tưởng kháng chiến và kiến quốc.

Đây là thời kỳ mà HCM cùng trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân ta vừa tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp, vừa xây dựng chế độ dân chủ nhân dân mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ; tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Tư tưởng HCM có bước phát triển mới:

– Tư tưởng kết hợp kháng chiến với kiến quốc, tiến hành kháng chiến kết hợp với xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng khác nhau.

– Tư tưởng chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính.

– Xây dựng quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

– Xây dựng Đảng Cộng sản với tư cách là một Đảng cầm quyền…

Tư tưởng HCM hình thành trên cơ sở khoa học và cách mạng, có quá trình trưởng thành liên tục trong đấu tranh cách mạng chống kẻ thù, chống nhận thức chưa phù hợp giữa trong nước và quốc tế về cách mạng Việt Nam.

Tư tưởng HCM là sản phẩm tất yếu của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới, là ngọn cờ thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, vì giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tư tưởng HCM là một chân lý, có ý nghĩa lớn trong những năm đầu thế kỷ XXI này.

“Đề cương môn tư tưởng HCM trong lúc mình học Đại học”

Sưu tầm & Chia sẻ kiến thức

Mọi người tham khảo & đóng góp ý kiến bổ sung nha!

Việt Hoàng

12 Lạng Sơn! KB Zalo: ⓿❽❻❾❼❾❻❾❻❼

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.