Tìm hiểu: Các thành phần, kiến trúc của một hệ cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là gì? CSDL  là một tập hợp các dữ liệu có tổ chức, thường được lưu trữ và truy cập điện tử từ hệ thống máy tính…