Tham khảo: Nguyên tắc bổ sung là gì? Được thể hiện như thế nào & Ý nghĩa

Nguyên tắc bổ sung: Là nguyên tắc liên kết giữa một nucleotide & một nucleotide khác đối diện, trong các DNA hay RNA, trong đó: -A của mạch này có…