Tham khảo: Phân biệt so sánh sự khác nhau giữa thể lưỡng bội, thể dị bội & thể đa bội

Thể lưỡng bội là gì? NST tồn tại thành từng cặp, mỗi cặp gồm 2 NST đơn có 2 nguồn gốc khác nhau, một từ bố & một từ mẹ…