Tham khảo: Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc

“Lực lượng cách mạng giải ρhóng dân tộc bαo gồm toàn dân tộc” Giới thiệu: Dưới đây là đề cương ôn tậρ triết học củα mình, υiết theo ý hiểu…