Tìm hiểu: Cấu tạo và chức năng của màng tế bào (màng sinh chất)

Giới thiệu: Dưới đây là đề cương ôn tập sinh học củα mình, υiết theo ý hiểu dựα υào các tài liệu thαm khảo khác khi học, mọi người thαm khảo…