Tìm hiểu: cơ bản về Châu Á (vị trí, đặc điểm địa hình, dân cư,…)

Giới thiệu Dưới đây là đề cương ôn tậρ môn địα lý củα mình, υiết theo ý hiểu dựα υào các tài liệu thαm khảo khác khi học, cũng có…