Tham khảo: Ý nghĩa sinh học, thực tiễn của hiện tượng khống chế sinh học

Hiện tượng khống chế sinh học là một hiện tượng phổ biến trong tự nhiên. Ta hãy cùng tìm hiểu về khái niệm, các ý nghĩa sinh học và thực…