Tham khảo: Vì sao tổng hợp ARN được gọi là sao mã? Ý nghĩa?

ARN là gì? Acid ribonucleic (ARN hay RNA) là một p.tử polyme cơ bản có nhiều vai trò sinh học trong mã hóa, dịch mã, điều hòa & biểu hiện của gene. RNA…