Tìm hiểu: tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định & tư bản lưu động. Phân tích căn cứ & ý nghĩa phân chia hai cặp phạm trù đó?

Tư bản là giá trị đem lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột công nhân làm thuê. – Để tiến hành sản xuất, nhà Tư bản ứng tiền…