Tham khảo: Phân biệt so sánh cấu tạo tế bào động vật & tế bào thực vật

Điểm giống nhau Cấu trúc tế bào động vật & thực vật đều gỗm có màng, tế bào chất & nhân với các thành phần & chức năng tương tự…