Tham khảo: Phân tích hai thuộc tính hàng hoá & quan hệ của hai thuộc tính đó với tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá

2 thuộc tính của hàng hóa Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người và đem trao đổi, đem…