Tìm hiểu: Cơ chế hình thành cặp nhiễm sắc thể(NST) tương đồng

NST là gì? NST(nhiễm sắc thể) là bào quan cấu trúc dạng sợi nằm bên trong nhân chứa bộ gen chính của một sinh vật, chứa đựng một phần hoặc…