Tham khảo: Phân tích tìm hiểu nguồn gốc, bản chất & quá trình, vai trò của ý thức

Ý thức là gì? là hình thức p/ánh tâm lý cao nhất chỉ có ở con người. là sự p/ánh bằng ngôn ngữ những gì con người đã tiếp thu…