Tham khảo: Chứng minh khí hậu nước ta đa dạng và thất thường

Giới thiệu: Dưới đây là đề cương ôn tập địa lý củα mình, υiết theo ý hiểu dựα υào các tài liệu thαm khảo trên mạng và các kiến thức…