Hướng dẫn: SP Đãi Tiêu Cô Hoạch Điểu Matsuyoi Ubume (待宵姑获鸟) omyoji RPG game

SP Đãi Tiêu Cô Hoạch Điểu Matsuyoi Ubume Là một thức thần siêu phẩm SP nâng cấp từ cò SR. Sở hữu bộ kỹ năng gây sát thương quần thể…