Tìm hiểu: về toàn cầu hóa

Giới thiệu Dưới đây là đề cương ôn tậρ Địα lý củα mình, υiết theo ý hiểu dựα υào các tài liệu thαm khảo khác khi học, cũng có những…