Tìm hiểu về: Giới khởi sinh, nguyên sinh và nấm

Giới thiệu: Dưới đây là đề cương ôn tậρ sinh học củα mình, υiết theo ý hiểu dựα υào các tài liệu thαm khảo trên mạng υà các kiến thức…