Tìm hiểu: Nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, chức năng & các kiểu hình thức của nhà nước

Nhà nước là gì? Nhà n­ước là một tổ chức chính trị của XH, một bộ máy chuyên chính của giai cấp nắm chính quyền thống trị về mặt kinh…