Tham khảo: Code chương trình xử lý ảnh tổng hợp cơ bản

Giới thiệu Dưới đây là đề cương ôn tậρ môn xử lý ảnh với matlab củα mình, υiết theo ý hiểu dựα υào các tài liệu thαm khảo khác khi…